கிழக்கு நோக்கிய அற்புதமான வீட்டுத் திட்டங்கள் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி தமிழில். (East Facing Awesome House Plans According to Vasthu Shastra in Tamil)

See more by A S SETHU PATHI

Available at Select Retailers

About the author

A S SETHU PATHI

A.S. Sethupathi is from Anthiyur, Erode district, Tamilnadu, India. He completed his B.E. Civil Engineering (2013) and M. Tech Structural Engineering (2015) at the Hindustan University, Chennai. He is the Founder of houseplansdaily.com, Tamilnadu, India. He learned Vastu Shastra by himself. He also learned to make house plans as per Vastu Shastra and he makes blueprints, sections, elevation drawings, interior design drawings in both 2D and 3D. After some research, he learned that many people in this world are looking for house plan ideas. Hence, he decided to create house plan books as per Vastu Shastra for the people who need house plans to build their dream house. Now he making house plans and publishing them all over the world.