About the author

Tirivashe Marandure

<p>Tirivashe Tsungai Marandure is a doctor, poet, writer and photographer from Bulawayo, Zimbabwe. His photography has been published in newspapers, online publications and magazines in Zimbabwe,as well as online in the USA.</p>&#13; &#13; <p>Often, he has described himself as a staunch believer in the best-case scenario. A viewpoint which has in many ways enabled him to write so candidly about his experiences. He spends much of his free time writing his way out of his feelings, one line at a time.</p>&#13; &#13; <p>~</p>&#13; &#13; <p>uTirivashe Tsungai Marandure ngudokotela, umlobi, umbhali kanye nomthwebuli wezithombe ovela koBulawayo, eZimbabwe. Izithombe zakhe sezaphuma kumaphephandaba, encwadini ezikuinthanethi lakumamagazine eZimbabwe La-Kwelemelika.</p>&#13; &#13; <p>Imvamisa, uzichaze njengekholwa eliqinile esimeni esihle kakhulu. Umbono olezindlela ezinengi umenze wenelisa ukubhala ngokuqiniseka ngalokho abhekana lakho. Uchitha isikhathi sakhe ebhala imizwa yakhe, kancane-ncane.</p>